Changement de decor en daden

 

Changement de decor 

Zodra de dag als een dreigbrief

In mijn kamer wordt geschoven,

Worden de rode zegels van de droom

Door snelle messen zonlicht losgebroken.

Huizen slaan traag hun bittere ogen op

En sterren vallen doodsbleek uit hun banen.

Terwijl de zwijgende schildwachten,

Nachtdroom en dagdroom, haastig

Elkaar hun plaatsen afstaan,

Legt het vuurpeloton van de twaalf

Nieuwe uren bedaard op mij aan.

Ellen Warmond (1930)

 

 

 

“Onze sociale persoonlijkheid is een geestelijke schepping van anderen. Zelfs de zo eenvoudige gebeurtenis als ‘het zien van een kennis’is voor een deel een geestelijke activiteit. Wij vullen de fysieke verschijning van de mens die wij zien op met alle ideeën die wij over hem hebben en van het totaalbeeld dat wij ons voorstellen maken deze ideeën zeer zeker het grootste deel uit.”

Marcel Proust, Op zoek naar de verloren tijd. Dl. 1 De kant van Swann, pag. 60

 

 

Over de daden der mensen

728 Alles wat uwe hand vindt om te doen, doe dat met uwe macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.

Prediker 9

729 Hoewel de mensen zich vleien over hun grote daden, zijn deze dikwijls niet het gevolg van een grootse opzet, doch van het toeval.

La Rochefoucauld

730 Wij kunnen dikwijls niet begrijpen dat anderen datgene doen wat wij in hun plaats eveneens gedaan zouden hebben.

Otto Weiss

731 De meeste mensen zijn meer tot grote daden in staat dan tot goede. Montesquieu

732 Hoe schitterend een daad ook moge zijn, men mag haar slechts voor groot houden, indien er een grote bedoeling aan ten grondslag lag.

La Rochefoucauld

733 Onze daden zijn soms beter dan onze gedachten.

Philip James Bailey

734 Het motief alleen maakt de waarde uit van de daden der mensen, en de belangeloosheid geeft ze hun edelste glans.

Jean de La Brttyere

735 Wanneer we werkelijk ons hart willen kennen, laat ons dan onpartijdig onze daden beschouwen.

Thomas Wilson

736 Onze daden zijn noch zo goed, noch zo slecht als onze wil.

Vauvenargues

737 Doe nooit iets waarvan gij wenst dat het onbekend blijft.

Chineesspreekwoord

738 Wees van uw daden de meester en niet de slaaf.

Thomas a Kempis

739 Ieders sterfdag staat vast, kort en onherroepelijk is voor allen de tijd des levens, maar zijn naam door daden te doen voortleven, dat is het werk der deugd.

Vergilius

740 Alle mannen gebruiken dezelfde woorden, het zijn hun daden die hen onderscheiden.

Molière

741 Men moet de mensen niet alleen beoordelen naar hun daden, maar ook naar het oordeel, dat zij over hun daden hebben.

Comtesse Diane

742 Door zich onmogelijke dingen ten doel te stellen, bereikt men op den duur mogelijke, waartoe men het anders nooit zou hebben gebracht.

Sainte-Beuve

743 Men leeft met veel slechte daden op zijn geweten en enkele goede bedoelingen in zijn hart.

Piere Reverdy

744 De consequenties van onze goede daden vervolgen ons onverbiddelijk en zijn vaak moeilijker te dragen dan die van onze slechte.

Marie von Ebner -Eschenbach

745 Tse-Koeng vroeg wat het kenmerk was van een superieur mens. De Meester zei: ‘Hij handelt voor hij spreekt, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn handelingen.’

Confucius

746 Weinig dingen zijn op zichzelf onmogelijk en de toewijding om ze te bereiken ontbreekt ons vaker dan de middelen.

La Rochefoucauld

747 Er is zoveel onmogelijk voor de mens, als hij maar ernstig wil!

Otto Weiss

748 Wat is het, of de tong veel wijze woorden maakt, wanneer het doen, zo ’t schijnt, de tonge leugen wraakt?

Dirk Rafaelsz. Camphuysen

749 Er is minder tijd voor nodig om iets goed te doen dan om uit te leggen waarom je het verkeerd gedaan hebt.

Henry Wadsworth Longfellow

750 De beste uitweg uit een moeilijkheid is er doorheen.

Anoniem

751 Wie slechts uit redelijke overwegingen wil handelen, veroordeelt zichzelf ertoe, slechts zelden te handelen.

Gustave le Bon

752 Geen wind waait gunstig voor hem, die niet weet welke haven hij zal aandoen.

Montaigne

753 Als we over dun ijs schaatsen, ligt ons behoud in onze snelheid.

Ralph Waldo Emerson

754 Op deze wereld moet de mens of hamer of aambeeld zijn.

Henry Wadsworth Longfellow

755 Zij, die als toeschouwer in de wereld verkeren, kennen haar dikwijls beter dan zij, die er een rol spelen.

Jacques Bossuet

756 Als ge twee draken ziet vechten, kom dan niet tussenbeide, want ze konden wel eens vrede sluiten en u verslinden.

Friedrich Rückert

757 Er is een tij in al wat de mens doet, Dat, met de vloed bezeild, naar het geluk leidt: Eenmaal verzuimd, blijft heel de levensreis, Belemmerd door ondiepten en gevaren.

William Shakespeare

758 Het begin vreest vaak, waar het einde om lacht.

Gryphius

759 Niemand heeft ooit iets gewoons tot stand gebracht, die niet iets buitengewoons tot stand brengen wilde.

Marie von Ebner -Eschenbacb

760 We zijn altijd bezig iets voor het nageslacht te doen, maar ik zou nu wel eens willen zien dat het nageslacht iets voor ons deed.

Joseph Addison

761 Men moet niets overijld doen; zelfs God heeft de wereld niet in één dag geschapen.

Napoleon Bonaparte

762 Het is een uiterst beschamende gedachte voor een mens, te bedenken wat hij gedaan heeft, vergeleken bij wat hij had kunnen doen.

Samuel Johnson

763 Kallen is mallen maar doen is een ding

Anna Roemer Visscher

764 Goede aandriften betekenen niets, indien zij niet omgezet worden in goede daden.

Joseph Joubert

765 Met verkleumde vingers kan men geen knoop losmaken; met een kil gemoed is ook het gemakkelijke moeilijk te volbrengen.

Jer. Gotthelf

766 Het doet veel mensen leed, wanneer zij gedwongen zijn, tegen beter weten in te handelen, en nog meer mensen, wanneer zij gedwongen zijn, tegen slechter weten in te handelen.

Otto Weiss

767 Elk bereikt doel is weer het begin van een nieuwe tocht, en zo tot in het oneindige.

Arthur Scbopenhauer

768 Handelen zonder beginsel, is als zijn horloge raadplegen na het op goed geluk op een of andere tijd te hebben gezet.

Mme. Roland

769 Onze daden zijn meestal edeler dan onze voornemens, want in vergelijking met hun bedoelingen, handelen de mensen als engelen.

Emanuel Wertbeimer

770 Niets wordt vaak zo onweerstaanbaar verzuimd als een gelegenheid, die zich dagelijks voordoet.

Marie van Ebner-Eschenbach

771 Als doen even gemakkelijk was als weten wat goed is, zouden kapelletjes kerken zijn en daglonerswoningen vorstenpaleizen.

William Shakespeare

772 Goed ingezeept is half geschoren.

William Hone

773 Wie zich te veel toelegt op kleine dingen, wordt gewoonlijk onbekwaam tot grote.

La Rochefoucauld

774 Als God ‘vandaag’ zegt, zegt de duivel ‘morgen’.

Duits spreek.woord

775 Niets doen is de wijshed van hen die dwazen hebben zien omkomen. George Meredith

776 Onze daden vormen de enige spiegel waarin we zien kunnen wat we zijn. Thomas Carlyte

777 Goede aandriften betekenen niets, indien zij niet omgezet worden in goede handelingen.

Joseph Joubert

778 Koningen geloven dikwijls, dat wat hun generaals en admiraals verrichten, voortspruit uit patriottisme en ijver voor de eer van hun orst. Maar vaak ligt de ganse drijfveer van grote daden in een meisje dat de krant leest.

Georg Christoph Lichtenberg

779 Wanneer een mens iets door en door doms doet, gebeurt het altijd uit de edelste motieven.

Oscar Wilde

780 Onze daden zijn onze goede of kwade engelen, onze noodlottige schaduwen die ons steeds vergezellen.

John Fltcher

781 Uit iemands woorden blijkt nimmer zijn ware persoonlijkheid: slechts zijn daden onthullen haar, soms zelfs voor hemzelf.

Gustave le Bon

782 De daad toont ons een ander aangezicht vor zij volbracht is dan na het volbrengen.

Friedrich Schiller

783 Een man van woorden en niet van daden is als een tuin vol onkruid.

Alfred Tennyson

784 Wie gedachten zaait, kan daden oogsten; wie woorden zaait, zal letters oogsten.

Baer-Oberdorf

785 Er zijn daden die men slechts uitvoert alvorens men ertoe besloten is. Otto Weiss

786 De wil is de sterke blindeman die op zijn schouders de lamme man draagt die kan zien.

Arthur Schopenhauer

787 Wij zouden ons vaak voor onze mooiste daden schamen, wanneer de mensen alle motieven konden zien, die er aan ten gronde liggen.

La Rochefoucauld

788 Mensen die nooit de tijd hebben doen het minst.

Georg Christoph Lichtenberg

789 Wanneer men in aanmerking neemt hoe dwaas de mensen handelen en hoe gezellig ze babbelen, dan zou het misschien beter voor de wereld zijn als ze meer praatten en minder deden.

William Somerset Maugham

790 Kinderen zeggen wat ze aan het doen zijn, grijsaards wat ze gedaan hebben en dwazen wat ze zouden willen doen.

Axel Oxenstiern

791 Men doet minder dan men moet doen, wanneer men niet alles doet wat men kan.

Thomas Carlyle

792 De dwaas doet wat hij niet laten kan; de wijze laat wat hij niet doen kan.

Fliegende Blätter

793 Doe niet voor anderen, wat je hun nooit zou vragen voor jou te doen. Josh Billings

794 Leer nooit iets doen. Als je het niet leert, zul je altijd wel iemand anders vinden die het voor ie doen wil.

De moeder van Mark Twain

795 Tsji-Wen-tsoe placht driemaal na te denken alvorens te handelen. Toen de Meester dit hoorde, zei hij: ‘Tweemaal zou voldoende zijn.’

Spreuken van Confucius